Vedtægter

Vedtægter

 

Foreningens Vedtægter

§1. Navn Foreningens navn er Afrodane Kultur & Idrætsforening (AFRODANEKIF).

§2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Københavns kommune, foreningens kontakt adresse:

Humlebjerg 4, 1 TV 2700 Brønshøj

§3 Foreningens formål Foreningen har til formål:

1.

At være en fodbold klub. 

2. 

At sikre at medlemmerne gennem foreningens lokaliteter får mulighed for at mødes med ligesindede, at gennemføre træning osv. 

II. Medlemsforhold §4. Foreningens opbygning

Stk.1

Foreningen er opbygget som en enhed for varetagelse af Foreningens formål.

§5. Interessegrupper

Stk.1

Interessegrupper kan ikke oprettes under dette Forening.

 

 

§6. Medlemsoptagelse

Stk.1

Alle der viser interesse for Foreningens formål (jf. § 3) kan optages som medlem i Foreningen (jf. dog Stk.2.).

Stk. 2

Personer der ikke er fyldt 8 år kan ikke optages. Bestyrelsen kan efter vurdering dispensere for dette forhold.

§7. Medlemsrettigheder og pligter

Stk.1 

Det påhviler medlemmerne, at respektere Foreningens formål og vedtægter.

Stk.2

Det påhviler medlemmet at rettidigt at indbetale det på generalforsamlingen fastlagte kontingent.

 

 

 

§8. Eksklusion

Stk.1

Et medlem der er i restance udover 14 dage efter forfaldsdag vil blive ekskluderet af Foreningen, og det påhviler foreningens bestyrelse at foretage fornødent for at inddrive restancen.

Stk.2

Medlemmer der som følge af restance er slettet som medlem kan kun optages i Foreningen på ny såfremt denne indbetaler den tidligere nævnte restance samt fornyet indmeldelsesgebyr.

§9. Udmeldelse

Stk.1.

Udmeldelse af Foreningen skal ske skriftligt til Foreningen.

Stk.2.

Udmeldelse af Foreningen kan kun ske med 1 måneders varsel, med virkning ved udløbet af den 31. i måned.

III. Ledelse §10. Øverste myndighed

Stk.1.

Den øverste myndighed i Foreningen er generalforsamlingen.

Stk.2.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes årligt i maj måned.

Stk.3.

Indkaldelse til generalforsamlingen foretages skriftligt af bestyrelsen senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse.

Stk.4.

Indkaldelsen til generalforsamling skal udsendes til samtlige medlemmer og afholdes for så vidt dette er muligt i foreningens lokaler og skal indeholde;  a. angivelse af dato, tid og sted for afholdelse af generalforsamlingen,  b. dagsorden for generalforsamlingen,  c. modtagne forslag til behandling på generalforsamlingen,  d. årsregnskab,  e. bestyrelsens beretning,  f. budget for det efterfølgende år.

Stk.5.

Indkaldelse til generalforsamling skal annonceres ved opslag i foreningens lokaliteter med ovenstående indhold (stk.4).

Stk.6.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen minimum en uge før indkaldelse til generalforsamlingens skal være udsendt. Forslag der modtages herefter vil ikke blive behandlet på generalforsamlingen.

Stk.7.

Ethvert medlem har ret til at møde på generalforsamlingen personligt eller ved fuldmægtig. En person kan kun være fuldmægtig for et andet medlem og kan kun stemme for denne og sig selv hvis fuldmægtigen har stemmeret.

Stk.8.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:  a. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om Foreningens aktiviteter,  b. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab,  c. Fremlæggelse af eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer,  d. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent,  e. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer,  f. Valg af formand,  g. Valg af kassere,  i. Valg af revisor,  j. Eventuelt.

Stk.9.

Fuldmagter i henhold til Stk. 7. skal foreligges dirigenten inden aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

Stk.10.

Forslag der behandles under punkt j. eventuelt kan kun føres til afstemning, såfremt dette vedtages med 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer.

 §11 Valg til bestyrelsen

Stk.1.

Alle medlemmer kan opstille til valg som bestyrelsesmedlem. Opstilling af det pågældende medlem skal oplyses overfor dirigenten inden generalforsamlingen foretager valg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk.2.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af et år ad gangen, genvalg kan foretages.

§12. Revisor

Stk.1.

Alle medlemmer kan opstille til valg som revisor. Opstilling af det pågældende medlem skal oplyses overfor dirigenten inden generalforsamlingen foretager valg af revisor. Revisor vælges for et år ad gangen.

§13 Foreningens daglige ledelse

Stk.1.

Foreningens daglige ledelse for så vidt angår økonomi, kontakt udadtil samt væsentlige beslutninger om foreningens aktiviteter, varetages af bestyrelsen.

Stk.2.

Foreningens bestyrelse består af de ovenfor valgte medlemmer dog minimum 3 og maksimalt 6 medlemmer, formand, økonomisk ansvarlig (kassereren) samt øvrige valgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 3 medlemmer er tilstedet. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Stk.3.

Foreningens bestyrelse skal varetage Foreningens interesser og udføre sit arbejde i overensstemmelse med generalforsamlingens vedtagne beslutninger.

Stk.4.

Foreningens bestyrelse skal føre en protokol indeholdende underskrevne referater af bestyrelsesmøderne.

Stk.5.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk.6.

Formanden står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Formanden kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk.7.

Ethvert bestyrelsesmedlem kan indkalde til bestyrelsesmøde.   

Stk.9.

Foreningens formand repræsenterer Foreningen udadtil medmindre bestyrelsen har vedtaget at det i den pågældende situation anses hensigtsmæssigt at et andet bestyrelsesmedlem eller medlem repræsenterer Foreningen.

§14. Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med minimum 14 dages varsel.

Stk.2.

Ekstraordinær generalforsamling kan kun indkaldes:  a. når et flertal af bestyrelsen har vedtaget dette.  b. når mindst 1/3 af Foreningens medlemmer skriftligt begærer at bestyrelsen indkalder til generalforsamling.

Stk.3.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes:  a. såfremt der af revisor eller bestyrelse konstateres besvigelse eller andre uregelmæssigheder i forretningsførelsen af Foreningens midler og økonomi.  b. såfremt Foreningen ønskes opløst.

Stk.4.

Indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes til samtlige medlemmer og skal som minimum indeholde;  a. angivelse af dato, tid og sted for afholdelse af generalforsamlingen,  b. dagsordenen for generalforsamlingen,  c. modtagne forslag til behandling på generalforsamlingen,

IV. Økonomiske forhold §15 Kontingent

Stk.1

Kontingent opkræves månedsvis forud i overensstemmelse med det på det forudgående års generalforsamling vedtagne. Kontingentet fastlægges for kalenderåret.

Stk.2

Ved indmelding indbetales særligt etableringskontingent der fastlægges af generalforsamlingen.

Stk.3

Foreningens kapital skal anbringes og bestyres i overensstemmelse med god forretningsførelse og dermed med den bedst mulige forretning.

§16. Foreningens regnskabsføring

Stk.1.

Bestyrelsen skal sikre at der foretages løbende registrering og afstemning af Foreningens indtægter og udgifter i overensstemmelse med god bogføringsskik, sikre at midler anvendes i overensstemmelse med det på generalforsamlingen vedtagne budget samt sikre at overskydende midler anbringes på den bedst mulige måde.

Stk.2.

Bestyrelsen skal på Foreningens ordinære generalforsamling aflægge årsregnskab for perioden 01/01 til 31/12 indeholdende årsberetning, revisionspåtegning, resultatopgørelse samt balance.

Stk.3.

Bestyrelsen skal på Foreningens ordinære generalforsamling forelægge budget for det kommende kalenderår indeholdende forslag til kontingent.

§17. Revision

Stk.1.

Den generalforsamlingsvalgte revisor har pligt til at påse at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Foreningens vedtægter og almindelige krav til regnskabsaflæggelse.

Stk.2.

Revisor skal tillige påse at dispositioner foretaget af bestyrelsen i regnskabsåret er sket i overensstemmelse med vedtægterne samt generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger.

Stk.3.

Revisor skal påtegne årsregnskabet, såfremt der er foretaget dispositioner der strider mod Foreningens vedtægter skal revisor anføre dette i sin påtegning af årsregnskabet (jf. i øvrigt § 14. Stk.3.b).

V. Vedtægtsændringer §18. Vedtægtsændringer

Stk.1.

Foreningens vedtægter kan alene ske ved vedtagelse på en af Foreningen afholdt generalforsamling.

Stk.2.

Foreslåede Vedtægtsændringer er kun gyldige såfremt disse vedtages 3/4 flertal af de på generalforsamlingen personligt eller ved fuldmægtige tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer.

§19. Opløsning af Foreningen

Stk.1.

Foreningen kan kun opløses såfremt dette besluttes af generalforsamlingen og at beslutningen vedtages af 3/4 af Foreningens medlemmer.

Vedtaget på Foreningens stiftende generalforsamling D. 29. Maj 2016.  

Vedtægter
Der er ikke skrevet noget endnu